Информационни технологии

Информационните технологии представляват методи за обработка и предаване на данни или първична информация, така че да се получи нова информация с повишено качество. Тази нова информация се нарича още информационен продукт. Тази информация може да бъде текстова, звукова, графична или числова. Обработката на информацията се извършва от компютри. Те превръщат разнообразната информация от околната среда в поредица от символи - данни. С напредъка на различните методи на комуникация и особено с въвеждането на Интернет постепенно комуникациите започнаха да стават неразривно свързани с информационните технологии и започна да се говори за информационни и комуникационни технологии - ИКТ.